Vedtægter

 1. Foreningens navn er Teatergruppen KLIMA og foreningen er hjemmehørende i Ballerup.
 2. Foreningens formål er at skabe et fællesskab omkring dramatisk arbejde, baseret på frivillighed og ansvarlighed overfor fællesskabet, og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis.
 3. Foreningen er tilsluttet "Dansk Amatør Teater Samvirke" (DATS).
 4. Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af det halvårlige kontingent.
 5. Initiativet til indøvelse og opførelse af skuespil etc overlades til hvert medlem, dog skal bestyrelsen godkende forholdene omkring eventuelle opførelser, herunder økonomi og tidsplaner.
 6. Ved forestillinger er de medvirkende medlemmer økonomisk ansvarlige for alt materiale, kostumer, rollehæfter og andre udleverede effekter. For rollehæfter har instruktøren kontrol med til hvem disse er udleveret.
 7. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer (formand, kasserer + 5 medlemmer). Bestyrelsens medlemmer vælges på skift ved den årlige generalforsamling.
 8. Formanden tegner foreningen overfor kommunalbestyrelse, kommunens forvaltning og øvrige myndigheder, foreninger og organisationer. I økonomiske anliggender er det kassereren, som tegner foreningen overfor førnævnte instanser.
 9. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, altså de enkelte medlemmer. Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
 10. På generalforsamlingen foretages valg til bestyrelsen af formand, kasserer, 5 menige medlemmer samt to revisorer og én revisorsuppleant.
  Formand og kasserer vælges ikke samme år. Valget er for to år.
  Menige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af to år.
  Revisorer og revisorsuppleant vælges for en periode på eet år.
 11. Regnskabet revideres af begge revisorer, og på generalforsamlingen forelægger kassereren det reviderede og af bestyrelsen godkendte årsregnskab.
  Foreningens regnskab følger kalenderåret.
 12. Oplysning om generalforsamling gives ved opslag 1 måned før. Bestyrelsen sørger for den skriftlige indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Denne skal tilgå medlemmerne senest 14 dage før den fastsatte dato.
 13. Adgang til generalforsamling har aktive medlemmer med stemmeret - stemmeret er betinget af betalt kontingent - og passive medlemmer uden stemmeret.
 14. Afstemning foregår skriftligt om nødvendigt.
 15. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 16. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes såfremt bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne anser det for påkrævet.
 17. Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser, kan pågældende ekskluderes ved 3/4 stemmeflertal.
 18. Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen hvert år og opkræves halvårligt. Kontingentrestance udover 1/2 år medfører sletning fra medlemslisten.
 19. Alle indbetalte penge tilhører foreningen og indsættes på en særlig bankkonto, hvor pengene kun kan hæves af kassereren og formanden.
 20. Kassereren må i kontant kassebeholdning have 3.000 kr. Overskydende beløb indsættes på foreningens bankkonto.
 21. Ændringer af foreningens vedtægter kan foretages med 3/4 stemmeflertal på en lovligt indkaldt ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 22. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse herom på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, f.eks. en ordinær og en ekstraordinær med mindst 14 dages mellemrum. På første generalforsamling skal der være 3/4 majoritet for opløsningen blandt de tilstedeværende, på anden generalforsamling skal 3/4 af foreningens medlemmer stemme for opløsningen.
 23. Ved opløsning af foreningen skal de kommunen tilhørende lokaler og effekter omgående tilbageleveres. Foreningens tiloversblevne økonomiske midler skal overgå til Skovlunde Byteater eller lign. amatørteater i nærområdet for at fremme deres fortsatte arbejde.
   Således vedtaget på KLIMAs ordinære generalforsamling den 30.1.2015